Werkwijze

Stap 1: Aanmelding

Ouders kunnen aanmelden na doorverwijzing (huisarts, school, …) of op eigen initiatief. Dit kan telefonisch of per mail.

Stap 2: Intake

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek trachten we elkaar beter te leren kennen en probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Natuurlijk zullen hier de moeilijkheden besproken worden, maar daarnaast wordt er ook ruimte gemaakt om de talenten en krachten te belichten. Er wordt nagegaan wat de hulpvraag en de verwachtingen zijn van de ouders en het kind. Ook de werkwijze en het verloop zullen besproken worden.

Stap 3: Onderzoek

Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe je kind zich voelt, gedraagt en functioneert zullen er één of meerdere onderzoekssessies plaatsvinden (afhankelijk van de problematiek). Deze kunnen bestaan uit:

  • Belevingsonderzoek: Om je kind zijn of haar belevingswereld te leren kennen. Hoe voelt je kind zich? Wat gaat er in hem/haar om? Waar hecht je kind belang aan? Welke gedachten houden je kind bezig? Dit gebeurt aan de hand van creatieve methodieken, opdrachtjes, gesprek en spel.
  • Observaties: in de praktijk, thuis, op school, …
  • Vragenlijsten
  • Testmateriaal

Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater. Alle vormen van onderzoek worden eerst overlegd met ouders en kind.

Stap 4: Begeleiding

Na de onderzoeksfase volgt er een bespreking met de ouders en het kind. Een behandelplan wordt opgesteld, voorgelegd en besproken. Naargelang de nood en vraag kan zowel individuele begeleiding, groepstraining en/of ouderbegeleiding worden opgestart. Kinderen krijgen steeds de ruimte om te laten zien wat hen bezighoudt en op een speelse, creatieve en positieve manier ga ik met hen aan de slag. Jongeren bepalen zelf mee de weg die we zullen afleggen om te komen tot oplossingen.

Wanneer de hulpvraag zich beperkte tot beeldvorming, wordt de onderzoeksfase afgesloten met een adviesgesprek.

Voor de ouders wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien wanneer enkel het kind begeleid wordt waarbij ze ook tips krijgen voor de verdere aanpak. De begeleiding wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie.